تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

 

خطوط 0916

 

قیمت (تومان)

معادل عددی

شماره حروفی

900,000

0916-6666254

09166666 Ali

900,000

0916-6666264

0916666 Mani

900,000

0916-6666468

0916666 Minu

900,000

0916-6666332

0916666 Neda

900,000

0916-6666462

0916666 Nima

900,000

0916-6666434

091666 Omidi

900,000

0916-3368478

0916-Dentist

900,000

0916-3933825

0916-Ezdevaj

900,000

0916-4727442

0916-Graphic

900,000

0916-4673464

0916-Hoseini

900,000

0916-4677346

0916-Hossein

900,000

0916-4726426

0916-Iranian

900,000

0916-5376264

0916-Kermani

900,000

0916-5428264

0916-Khatami

900,000

0916-5428373

0916-Khatere

900,000

0916-5427274

0916-Kiarash

900,000

0916-5687674

0916-Kourosh

900,000

0916-5327464

0916-Leasing

900,000

0916-6666374

0916-Moonesi

900,000

0916-6667284

0916-Moosavi

900,000

0916-6667446

0916-Nooshin

900,000

0916-7644264

0916-Roghani

900,000

0916-7643452

0916-Soheila

900,000

0916-7643454

0916-Soheili

900,000

0916-7647224

0916-Sohrabi

900,000

0916-8677422

0916-Torshab

900,000

0916-8478288

0916-VistaTV

1,900,000

0916-6666011

09166666 011

1,900,000

0916-6666101

09166666 101

1,900,000

0916-6666123

09166666 123

  اگر خط مورد نظرتان را در این صفحه نیافتید با ما تماس بگیرید
ممکن است بتوانیم به شما کمک کنیم

 

سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

   

 

 

دعوت به همکاری