فون واژه

روشی که شرکتهای بزرگ جهان برای به خاطر ماندن شماره تلفن خود به کار میبرند

                       

ABC=2, DEF=3, GHI=4, ....

در بنرهای ذیل به شماره تلفن توجه کنید

(برای دیدن جزئیات بیشتر، روی بنرها کلیک کنید)

 

     

 

   

     

 

   

     

 

   
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
           

 

و صدها نمونه دیگر در ایران و هزاران نمونه دیگر در جهان

برای دیدن هزاران نمونه دیگر، عبارت phone word یا فون واژه را در گوگل جستجو کنید

 

مثال:

یکی از شمارههای ذیل را کپی کنید (copy) و سپس آن را در محیط شمارهگیری گوشی خود الصاق کنید (paste)

0912Farshad

0912Tarjome

0912Vekalat

021Ketab

021Motarjem

گوشی شما آن را به عدد معادلش تبدیل میکند، حتی اگر قبلا آن را ذخیره نکرده باشید

در گوشیهای رومیزی یا قدیمی، برای گرفتن شماره حروفی باید عدد مرتبط با هر حرف را فشار دهید (فقط یک بار)

 

www.hamnam.com