تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 


خطهای ثابت

معادل عددی

شماره حروفی

22274992

021-222Pizza

33374992

021-333Pizza

22453822

021-224Ketab

44566325

021-44Koodak

66058325

021-660Kudak

88326525

021-883Amlak

22837464

021-Catering

66825535

021-Movakkel

66832665

021-Notebook

66825328

021-Motaleat

66327737

021-Modarres

66591919

021-66 59 19 19

66308080

021-66 30 80 80

 

اگر خط تلفن ثابتی برای فروش در نظر دارید میتوانید فروش آن را به ما بسپارید

 

 

 

چگونه با گوشیهای کیبوردی شمارههای حروفی را بگیریم

شیاطین سرخ انگلستان