تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

نمونه تبلیغ یک دارالترجمه که در آن از شماره ثابت 021Motarjem استفاده شده است
 

 

 

 

در بیشتر گوشیهای جدید مانند آیفون و سامسونگ و غیره، اگر عبارت

 021Motarjem

را کپی کنید و سپس آن را در قسمت شمارهگیری گوشی الصاق کنید،

معادل عددی آن به نمایش در میآید، حتی اگر قبلا آن را در گوشی

ذخیره نکرده باشید.