تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Hushang

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 63999 نفر در ایران «هوشنگ» نام دارند.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام آنها هوشنگ است افزوده میشود.

بین همه این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیششمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Hushang

091Hooshang

091Houshang

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق