0912AmirAli

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 69446 نفر در ایران «امیرعلی» نام دارند، که بین آنها میتوان از «امیرعلی» خواننده معروف پاپ ایران نام برد.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام آنها امیرعلی است افزوده میشود.

بین همه این افراد و همه هواداران خواننده مذکور، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

 

0912AmirAli

0939AmirAli

0920AmirAli

0915AmirAli

0916AmirAli

0917AmirAli

0918AmirAli

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق